VEDTEKTER EIERSEKSJONSSAMEIET 
PELVIKVEIEN 1
PELVIKVEIEN 3
ROLFSTANGVEIEN 5
ROLFSTANGVEIEN 7

§ 1

Sameiets navn er:
Eierseksjonssameiet Pelvikveien 1 består av 32 seksjoner gnr 41 brn. 550 i Bærum kommune.
Eierskesjonssameiet Pelvikveien 3 består av 14 seksjoner gnr 41 brn. 551 i Bærum kommune.
Eierseksjonssameiet Rolfstangv. 5 består av 24 seksjoner gnr 41 bnr. 549 i Bærum kommune.
Eierseksjonssameiet Rolfstangv. 7 består av 32 seksjoner gnr 41 brn. 552 i Bærum kommune.

 

§ 2

Kun fysiske personer kan være eier av en seksjon(sameiere).

 

§3

Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen.

Ved overdragelse av en leilighet - så vel frivillig som tvungen – skal styrets samtykke innhentes. Samtykke kan bare nektes på saklig grunnlag. Samtykke må foreligge før erverv finner sted. 

Utleie av leilighet krever samtykke fra sameiets styre. Samtykke må forellige før utleie finner sted. Samtykke kan ikke nektes eller trekkes tilbake uten saklig grunn.

Erverver og leietaker av seksjonen skal gjøre seg kjent med sameiets vedtekter og gjeldende husordensregler og kvittere for at disse dokumentene er mottatt.

 

§4

Sameierene har det innvendige vedlikehold av den leilighet de disponerer.

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade  eller ulemper for de andre sameierene.

Under den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt faller også vedlikehold av det fellesareal som benyttes eksklusivt av den enkelte sameier, så boder m.v.

Vedlikehold skal generelt utføres på fagmessig god og forsvarlig måte.

Vedlikehold og endringer som påvirker byggets eksteriør og interiør mot fellesarealer, for eksempel oppganger og kjellerareal, må godkjennes av styret før tiltaket iverksettes. Styret kan i slike forhold pålegge sameieren å velge løsninger bestemt av styret, eksempel vindusceller dørtype samt farger.

Unnlater sameieren å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller å avverge skader eller ulemper, kan sameierne ved styret etter skriftlig varsel sørge for vedlikeholdet for vedkommende sameiers regning. Det samme gjelder retting av endringer som styret ikke har godkjent eller vil godkjenne.

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra sameieren, dennes husstand eller den han har overlatt bruken av bruksenhetene til, kan sameiet kreve dekket alle utlegg sameiet måtte bli påført på grunn av skaden. Dersom skaden dekkes av sameiets forsikring kan sameiet kreve egenandelen betalt av sameieren.

 

§ 5

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rette til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for de andre sameierne. Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt av årsmøtet.

 

§6

Den daglige drift av eiendommene skal forestås av et styre valgt på sameiermøte, jft. Punkt 14.

 

§7

Sameierne skal i fellesskap dekke alle utgifter vedrørende driften, herunder skatter og offentlige avgifter, forsikringer, vedlikeholdsutgifter, administrasjonsutgifter og lignende.
De skal også dekke utgiftene til renter og avdrag på lån opptatt av sameiet.

Fellesutgiftene for eiendommen utlignes på den enkelte leilighet etter sameiebrøk.
Ved fastsettelsen skal det kun tas hensyn til eiendommenes drift og vedlikehold, og leilighetens størrelse. Offentlige reguleringer skal ikke ha innflytelse på denne fastsettelse.
I tillegg til boligsameiets fellesutgifter dekker hver sameier sin andel av felleskostnadene for drift og forvaltning av de fellesfunksjoner som utøves av Snarøya Sameie. De samlede utgiftene finansieres ved at hver sameier forskuddsvis betaler et fast beløp pr. måned. Sameiet kan legge opp fond.

 

§8

Misligholder en sameier sin plikt til å betale de ytelser som sameiet utligner på den enkelte sameier, eller på annen måte vesentlig misligholder sameieavtalen, kan vedkommende sameier med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og å selge seksjonen.
Sameiet har panterett i hver seksjon (sameiepart) for inntil et beløp som svarer til grunnbeløpet i folketrygden for mulige udekkede forpliktelser en sameier har overfor sameiet. Sameiet forplikter seg til å vike prioritet for sameiernes egne pantelån til etter 80 % av seksjonens verdi til enhver tid. I tilfelle det oppstår uenighet om hva seksjonens verdi er, fastsettes denne ved verditakst avhold av takstmann som er medlem av Norsk Takstmannsforening, eller godkjent av forsikringsrådet. Styret fastsetter regler for fremgangsmåten ved prioritetsvikelse ved pantsettelse.

 

§9

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner. Styret eller den styret gir fullmakt, skal ha adgang til slik ettersyn og vedlikehold når dette er nødvendig av hensyn til sameiet eller noen av de øvrige sameierene. Det skal tas rimelig hensyn til vedkommende sameier.

 

§10

Hvis en sameier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjon. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap.13. Etter samme regler kan styret også kreve fravikelse i forhold til bruker som ikke er sameier. En sameier kan heller ikke alene kreve utløsning av en annen sameier.

 

§11

Ingen sameier har adgang til å kreve innløsning av sin andel eller oppløsning av sameiet.

 

§12

Sameiets virksomhet ledes av et styre på 4 styremedlemmer. Dessuten velges 1 varamedlem. Styremedlemmer og varamedlem velges på ordinært sameiemøte. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styrets medlemmer og varamedlem velges for 1 år ad gangen. Styrets nestleder velges av styret. Sameiet forpliktes ved undertegning av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan ansette foretningsfører med prokura. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

Styrets medlemmer skal primært være sameiere, eller ektefelle eller partner i avtalt samliv. Styret kan også bestå av personer som ikke er sameiere. Dersom forholdene ligger til rette for det, skal man søke å ha identiske styrer i Snarøya Sameie og de boligsameiene som er tilknyttet Snarøya Sameie. Forretningsfører eller noen annen styret har sluttet foretningsmessig kontakt med, kan ikke være styremedlem.

Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er til stede og er enige i vedtaket.

Det er styret som opptrer på sameiernes vegne i de i § 6 nevnte tilfelle.
Styrets avgjørelse kan innbringes for sameiemøte.

 

§13

Styret plikter å føre regnskap. Innen utgangen av april hvert år skal styret utarbeide
årsmelding om sameiets virksomhet, og fremlegge regnskap for det foregående år.
Regnskapene revideres av statsautorisert eller registrert revisor, som velges av sameiermøtet.

 

§14

Ordinært sameiemøte holdes en gang hvert år innen utgangen av april måned.
Medlemmer som ønsker en bestemt sak behandlet på ordinært sameiemøte, må senest innen 21 dager før møtet ha sendt skriftlig forslag til styret.
Årsmøtet søkes avholdt samtidig med årsmøtene i Snarøya Sameie og de øvrige boligsameiene knyttet til Snarøya Sameie, og da skal årsmøte for Snarøya Sameie avholdes før årsmøtet i det enkelte boligsameie.

Alle saker som skal legges frem for sameiemøte skal på forhånd være behandlet av styret. Innkallelse skjer ved brev med minst 14 dagers varsel for ordinært, og 8 dagers varsel for ekstraordinært sameiemøte med avgivelse av de saker som skal behandles. På sameiemøte har hver sameier 1 – en stemme uansett antall andeler. Sameiere som ikke personlig kan møte, kan stemme ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 sameier. 

Ekstraordinært sameiemøte holdes når styret eller minst to sameiere som til sammen har minst 1/10 av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. På ekstraordinært sameiemøte kan bare treffes vedtak i de saker er nevnt i innkallelsen.
På det ordinære sameiemøte skal behandles:

a) Styrets årsmelding og regnskap.
b) Godkjenning av regnskapet.
c) Ansvarsfrihet for styret.
d) Anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
e) Beslutte igangsettelse av vedlikeholds - og reparasjonsarbeider som ikke kan karakteriseres som normalt årlig vedlikehold. (2/3 flertall)
f) Vedta iverksettelse av påkostninger på eiendommen. (2/3 flertall)
g) Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
h) Valg av revisor og fastsettelse av hans godtgjørelse.
i) Saker som styret ønsker behandlet eller som en sameier i rett tid har forlangt ført
på dagsordenen.

Vedtak treffes med alminnelig flertall.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall, bortsett fra endring av punkt e) og f) som krever enstemmighet av de avgitte stemmene.

Det kan ikke treffes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen.

 

§15

For øvrig gjelder eierseksjonslovens regler.

 

§16

Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter av 24.04.1990.