Vedtektene

VEDTEKTER for SNARØYA SAMEIE


§ 1. Navn
Sameiets navn er Snarøya Sameie, heretter kalt Sameiet.


§ 2. Snarøya Sameie består av sameierne i:
- Eierseksjonssameiet i Pelvikveien 1 , gnr. 41 bnr. 550
- Eierseksjonssameiet i Pelvikveien 3 , gnr. 41 bnr. 551
- Eierseksjonssameiet i Rolfstangveien 5, gnr. 41 bnr. 549
- Eierseksjonssameiet i Rolfstangveien 7, gnr. 41 bnr. 552

Sameiernes innbyrdes forhold fordeler seg som følger:
14 parter i Pelvikveien 3 , hver 0,994827 %, tilsammen 13,927578 %
32 parter i Pelvikveien 1 , hver 0,994827 %, tilsammen 31,834464 %
24 parter i Rolfstangveien 5, hver 0,994827 %, tilsammen 23,875848 %
25 parter i Rolfstangveien 7, hver på 25/763 deler eller 0,994827 % tilsammen 24,870675 %
4 parter i Rolfstangveien 7, hver på 27/763 deler eller 1,074413 % tilsammen 4,297652 %
2 parter i Rolfstangveien 7, hver på 15/763 deler eller 0,596896 % tilsammen 1,193792 %
100 %


§ 3. Snarøya Sameie er eier av følgende eiendommer:
- Gnr. 41, bnr. 275, 276 og 277 i Bærum kommune.
Hjemmelshaver til eiendommene er sameierne med 1/101 andel hver.
- Vaktmesterleilighet i Rolfstangveien 7, gnr. 41 bnr. 552
Eiendommene benyttes som fellesareal for Eierseksjonssameiene Pelvikveien 1, Pelvikveien 3, Rolfstangveien 5 og Rolfstangveien 7. I tillegg benyttes en del av fellesarealet som parkeringsplasser.

Boligsameierne har felles bruksrett til fellesarealene.

På området er det oppført garasjer. Det foreligger et eget garasjelag, og den enkelte deltager i garasjelaget eier hver sin garasje. Garasjelaget bygsler grunn av Snarøya Sameie.
Øvrige parkeringsplasser disponeres av boligsameierne.


2
§ 4. Formål
Snarøya Sameie har som formål å eie og forvalte grunnen til fellesarealene, samt å eie og forvalte følgende fellesfunksjoner for sameierne. Dette gjelder:
- Fyrrom med fjernledninger i Pelvikveien 3, gnr. 41 bnr. 551
- Vaskeri i Pelvikveien 1, gnr. 41, bnr. 550
- Vaskeri i Rolfstangveien 7, gnr. 41 bnr. 552
- Vaktmesterleilighet i Rolfstangveien 7, gnr. 41 bnr. 552
- Fellesanlegg for radio og TV.
I tillegg har Sameiet som formål å forestå forvaltningen av boligsameiernes og garasjenes fellesanliggende i samsvar med lov, forvaltningsavtale, vedtekter eller vedtak av de enkelte boligsameiers styrer eller sameiemøter. Dette gjelder også tomtene som skal være til felles bruk for sameierne, alle parkeringsplasser og lekeplasser, samt adkomstveier til disse, gangveier mv. Drift og forvaltning av det enkelte boligsameie er boligsameiets ansvar.
Boligsameiene Pelvikveien 1, Pelvikveien 2, Rolfstangveien 5 og Rolfstangveien 7 inngår egen forvaltningsavtale med Sameiet.
Forvaltningsavtalen kan sies opp med minst 6 måneders varsel til utløpet av kalenderåret.


§ 5. Årsmøte
Sameiets høyeste organ er årsmøte. På årsmøtet deltar boligsameierne.
Hver boligsameier har en stemme. Sameiere som ikke personlig kan møte, kan stemme ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 sameier.
Sameiets styreleder innkaller til ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Dagsorden for det ordinære årsmøtet er:
1. Konstituering
2. Styrets årsberetning
3. Revidert regnskap fra siste år
4. Fastsettelse av honorar til styre og revisor
5. Valg av styre og valgkomité
6. Eventuelt valg av revisor
7. Andre saker nevnt i innkallelsen
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 7 dagers varsel.
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 1/10 del av boligsameierne krever det. Innkallelsen skal angi hvilke saker som skal behandles.
Årsmøte skal søkes avholdt samtidig med årsmøtene for de enkelte boligsameiene, og årsmøte for Sameiet skal da avholdes før årsmøtene i de enkelte boligsameiene.


3
§ 6. Valg av styre
Styret skal bestå av 4 medlemmer samt 4 varamedlemmer, valgt blant styremedlemmene i de 4 boligsameiene. Det skal søkes å få valgt ett styremedlem og ett varamedlem fra hvert boligsameie. Det skal søkes å ha samme styre i Sameiet og de enkelte boligsameiene.
Funksjonstiden er to år og løper fra det ordinære årsmøtet og til årsmøtet om to år. For å få kontinuitet i styrets arbeide velges det representanter for Rolfstangveien 5 og 7 det ene året og for Pelvikveien 1 og 3 det påfølgende år. Første gang velges det fire representanter hvorav to gis en funksjonstid på ett år. Ved flere kandidater skal valget være skriftlig.

§7. Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av 4 medlemmer. Det skal søkes å få valgt ett medlem til valgkomitéen fra hvert av de fire boligsameiene. Funksjonstiden er to år og løper fra det ordinære årsmøtet og til årsmøtet om to år. For å få kontinuitet i valgkomitéens arbeide velges det representanter for Rolfstangveien 5 og 7 det ene året og for Pelvikveien 1 og 3 det påfølgende år. Første gang velges det fire representanter hvorav to gis en funksjonstid på ett år. Valgkomitéen velger selv sin leder.

 

Valgkomitéen skal legge frem en innstilling på kandidater til styret med varamedlemmer og kandidater til valgkomitéen. Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til å stille. Valgkomitéens innstilling skal følge sakspapirene til innkallingen til det ordinære årsmøte


§ 8. Innkallelse til styremøter
Det innkalles til styremøter av styreleder etter behov eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Innkallelsen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.


§ 9. Styremøter
Styremøtet ledes av styreleder. Dersom vedkommende har forfall og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret en møteleder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av fire styremedlemmer er til stede. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.


§ 10. Styrets kompetanse m.v.
Styret forvalter Sameiets eiendeler.
Styret står også for forvaltningen av boligsameienes og garasjenes fellesanliggender i samsvar med forvaltningsavtale med det enkelte boligsameie, og innenfor de grenser og pålegg som fremgår av lov, vedtekter eller vedtak i de enkelte styrer eller sameiermøter.
Sameiet forpliktes ved undertegning av to styremedlemmer i fellesskap.


§ 11. Ugildhet for styremedlem og forretningsfører
Styremedlemmer eller forretningsfører må ikke delta i behandling av noe spørsmål som vedkommende eller vedkommendes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.


§ 12. Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel for sameiet.
Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor valgt av årsmøtet.

4
§ 13. Begrensninger i styrets myndighet
Styret har ikke anledning til å foreta avhendelse, bortfestelse eller pantsettelse av fast eiendom.
Tiltak på fellesarealene som er felles interesse for sameierne må vedtas med 2/3 flertall på årsmøte under forutsetning av at årsmøtet representerer minst 50% av sameierne.
Salg av vaktmesterleiligheten i Rolfstangveien 7 kan vedtas med minst 2/3 flertall på årsmøte, under forutsetning av at årsmøtet representerer minst 50% av sameierne.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen eller andre typer inngrep enn de som er nevnt i 2. avsnitt krever tilslutning fra samtlige sameiere.
Tiltak som ikke er budsjettert, og som vil medføre økonomisk belastning for sameiene av noen betydning, må bare iverksettes av styret i tilfeller hvor det er nødvendig for å avverge skader eller tap.


§ 14. Budsjett og dekning av utgifter
Hvert år innen utløpet av oktober skal styret besørge utarbeidet et driftsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal angi rammen for Sameiets drift og forvaltningsoppgaver kommende år i henhold til disse vedtekter og de inngåtte forvaltningsavtaler. Budsjettforslaget skal vedtas på et møte med styrelederne for de enkelte boligsameiene. Fra boligsameiene overføres etter nærmere regler/vedtak midler til Sameiet for betaling av fellesutgifter.


§ 15. Vedtektsendringer
Endring av vedtektene kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, under forutsetning av at årsmøtet representerer minst 50% av sameierne.


§ 16. Oppløsning
For oppløsning av Sameiet kreves 100% av de avgitte stemmer på fulltallig årsmøte.
Når oppløsning er besluttet, skal styret sørge for å realisere Sameiets aktiva, dekke dets gjeld og dele nettobeløpet slik dette angis i oppløsningsvedtaket.


§ 17. Vedtektene
Disse vedtekter erstatter tidligere vedtekter av 24.04.1990.

Siste endring 15.06.2015.