(Fastsatt på årsmøte 20.05.97. Sist endret 15.06.2015)

Husordensregler skal sikre våre verdier og bidra til at du og dine naboer kan bo trygt og godt.

Alle beboere plikter å sette seg inn i reglene og ta ansvar for ro og orden i sameiet. Hver
enkelt seksjonseier er ansvarlige for at reglene blir overholdt av egen husstand, fremleietaker eller andre som gis adgang til leiligheten.

Overtredelse av reglene vil kunne medføre kostnader for sameiet, som beboer vil måtte
dekke i sin helhet. Gjentatte overtredelser vil få konsekvenser for boforholdet.

Da alle fellesutgifter ved reparasjoner og vedlikehold, renovasjon etc. blir utlignet på
beboere, plikter alle å medvirke til at utgiftene holdes nede. Alle sameiere bes derfor
overholde og være behjelpelige med å påse at punktene under etterfølges.

1. YTRE ORDEN

§1: Tørking / lufting av klær.
Tepper, sengeklær m.v. må ikke ristes eller luftes hengende over balkongrekkverket.
Tørk av klesvask på balkong skal foregå under rekkverkhøyde - bruk tørkestativ. Klær kan
også tørkes i vaskeriet. Der det er satt opp felles utvendige tørkestativer, må tøy ikke henge ute på søn- og helligdager.

§2: Husdyr.
Husdyr er velkomne i sameiet, vær vennlig og plukk opp og gjør rent etter dem på
fellesarealene ute og i oppgangene. Husk båndtvang.

§3: Grilling.
Grilling er ikke tillatt på balkong.

§4: Antenner.
Parabolantenner er ikke tillatt i sameiet.

§5: Grøntområder.
Sameiets grøntområder skal vernes, og det er ikke tillatt å fjerne trær eller busker uten
styrets tillatelse. Det er ikke tillatt å lagre personlige eiendeler eller materialer på
grøntområdene. Det er ikke tillatt å kaste søppel eller utøve virksomhet som kan skade
grøntområdene.

2. FELLESROM

§6: Låsing av dører.
Hovedinngangsdørene skal alltid være låst, og ikke åpnes for uvedkommende via
porttelefonen.

§7: Orden i trapperom.
Trapperom er rømningsvei ved brann og skal holdes fri for alle typer gjenstander (f.eks
skotøy, sportsutstyr, sykler, papir og søppel). La ikke reklamemateriell ligge ved
postkassene, legg det i sekken for returpapir.

Trapperom skal ikke benyttes til sykler, sportsutstyr eller lignende (som søppel!).
La ikke reklamemateriell ligge ved postkassene, legg det i sekken for returpapir. Under
kjellertrapp må det ikke oppbevares papir eller annet brennbart materiale.)

§8: Avfallshåndtering.
Husholdningsavfall legges i sekk i søppelrommet. Pappemballasje og papir skal i sekken for
returpapir. Glass- og metallavfall skal ikke settes i søppelrom, men egenhendig leveres til
gjenvinningsstasjon. Husk at du er ansvarlig for å sette ut sekker før renovasjonsbilen
kommer.

§9: Brannfarlige stoffer.
Det skal ikke oppbevares brannfarlige materialer som gasser og høyeksplosive stoffer i
private eller felles arealer. Er du i tvil, kontakt styret.

§10: Nødutganger.
Luker som brukes som nødutganger mellom leilighetene skal ikke forsegles, men lett kunne
fjernes i tilfelle brann.

§11: Kjellervinduer.
I den kalde årstid må kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket.
All nødvendig lufting må skje med forsiktighet (kulde, mus etc.).

§12: Teknisk utstyr.
Beboerne plikter å sette seg inn i og følge instrukser for behandling av teknisk utstyr i
vaskeriene, fellesantenneanlegg og lignende.

§13. Vaskeri.
Respekter vasketidene om du bruker vaskeriet:
Mandag-fredag 08:00-21:00 og lørdager 09:00-17:00, aldri på helligdager.
Rommene skal til enhver tid holdes rene og ryddige og forlates slik du ønsker å finne dem.
SKRU AV LYSET ETTER BRUK!

§14: Generelt.
Alle fellesrom må forlates slik du ønsker å finne dem.


3. INDRE ORDEN

§15: Ro.
Det skal være ro mellom kl. 23:00 - 06:00.

§16: Oppussing.
Grønnfargen på balkongfronter og utvendige vinduskarmer: NCS S 7010 B70G
Ytterdørene til leilighetene skal være slett hvit og tilfredsstille lydkrav på 85dB og brannkrav B30.

Markiser skal være i gult med grå striper.

Hold oppussingsarbeidet innenfor din egen leilighet. Utstyr, søppel og materialer skal ikke
stå på fellesarealene. Vask etter endt arbeidsdag om arbeidet har medført støv og skitt i
gangene.

Selvutført støyende arbeid, banking etc. må ikke forekomme etter kl 21:00 på
hverdager, og ikke på søn- og helligdager.

Arbeid utført profesjonelt og som omfatter tyngre ombygging, som for eksempel riving av
vegger, boring i betong, skal gjøres i arbeidstiden og utføres innen rimelig tid.
Beboerne i oppgangene (gjelder hele blokka) skal varsles i god tid om tidspunkt, varighet og kontaktinformasjon til eier av leiligheten.

Lydisolerende materiale skal legges under nye gulv og skal dokumenteres til styret.
(Dette er valgfritt for første etasje.)

All form for arbeid innen elektro, VVS eller endring av bærekonstruksjoner skal utføres av
fagfolk og dokumenteres til styret.

Byggemelding skal foreligge i forkant om det er aktuelt.

§17: Selskap.
Vis hensyn overfor naboer ved å unngå høyrøstet snakk, sterk musikk eller annet bråk.
Innstill høyttalere så de ikke sjenerer naboene.
Nabovarsel skal settes opp hvis du skal ha selskap ut i de små timer.

§18: VVS.
Kraner eller WC som lekker eller lager støy må snarest bringes i orden.
Toalettene må ikke benyttes til avfall som kluter, bleier eller sanitetsbind. Dette kan forårsake tilstopping med derpå følgende store utgifter.

§19: Erstatningsansvar.
Sameierne er erstatningspliktige for enhver skade som oppstår i fellesarealene eller på
annen beboers eiendom som følge av brudd på husordensreglene eller mangel på
aktsomhet. Dette gjelder for eksempel ved transport av gjenstander i fellesarealene eller som følge av flytting. Benyttes ikke ansvarlig flyttebyrå, er en selv ansvarlig for enhver skade påført eiendommen, og må dekke utbedringskostnadene. Kostnader med å fjerne gjensatte eiendeler i fellesarealene dekkes av beboer.

§20: Signering av husordensreglene.
Alle nyinnflyttede (eier eller leietager) plikter å sette seg inn i husordensreglene. Dersom
leietager ikke forstår norsk skal de oversettes, betalt av eier. Når reglene er lest, skal de
dateres, underskrives, og kopi sendes styret. Selger eller utleier er ansvarlig for at dette
gjennomføres.

Undertegnede bekrefter å ha lest og satt seg inn i husordensreglene for Snarøya sameie.
Snarøya,


------------------------ ------------------------------------------------ --------------------------
Dato Navn Nr. på leilighet