Vårt ansvar i styre

(Skrevet av advokat v/Brækhus Dege)

Det følger av eierseksjonsloven § 40 at styret skal forestå ”vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet”.

Styret beslutter som utgangspunkt i alle felles anliggender. Dette innebærer at styret forvalter fellesarealene, inngår driftsavtaler på vegne av sameiet, forestår vedlikehold, påser at husordensreglene overholdes og har HMS ansvar (særlig brannsikkerhet og elektrosikkerhet som styret skal ha fokus på).

Videre representerer styret sameiet utad, jfr. eierseksjonsloven § 43. I vedtektene kan det fastsettes signaturregler. Det er vanlig at vedtektene inneholder bestemmelser om at sameiet tegnes av styrets leder og et styremedlem eller lignende.

Hovedreglene om styrets kompetanse fremkommer av eierseksjonsloven § 31. Utgangspunktet er at styret kan beslutte alt som ikke må besluttes med 2/3 flertall i sameiermøte. Dette innebærer med andre ord at avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte også kan tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

Eksempler på beslutninger som krever 2/3 flertall i sameiermøtet er:

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen
- omgjøring av fellesarealer
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom,

Styrets og sameiermøtets beslutningskompetanse er begrenset av bestemmelsen om mindretallsvern i eierseksjonsloven § 32. Av denne bestemmelsen fremgår det at det ikke kan treffes beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. Det bemerkes at denne bestemmelsen i praksis forholdsvis sjelden kommer til anvendelse.

Styret har som det fremkommer ansvar for gjennomføringen av en rekke viktige og krevende oppgaver på sameiernes vegne. I denne forbindelse er det viktig med gode rutiner for innmelding av saker og oppgaver til styret. Det bes om alle henvendelser fra sameierne gjøres skriftlig per e-post til din styre representant, alternativt per ordinær post til Snarøya Sameie v/ Brækhus Dege Eiendom AS, Postboks 1369 Vika, 0120 Oslo.

Styret vil behandle innkomne saker så snart det lar seg gjøre, men det bes om forståelse for at styret til enhver tid må foreta prioriteringer av hensyn til å begrense et allerede høyt tidsbruk.

For øvrig oppfordres samtlige beboere til å behandle styremedlemmene i sameiet med den respekt de fortjener.